Samfundsøkonomiske effekter

Samfundsøkonomiske effekter

Indtægter og job

Markedsstrukturen for varme og køling er fraktioneret i millioner af producenter, installatører og energiproducenter med meget forskellige størrelser. Som følge heraf udvikler markedet sig irrationelt i en lang række retninger efter singles baggrund og strategier, nationale standarder, lokal lovgivning og endda klimatiske forhold. Dette er endnu mere markant med hensyn til vedvarende energisektoren, hvor forskellige teknologier fremstår som konkurrerende teknologier på trods af det store behov for udnyttelse af vedvarende energikilder.

Fjernvarmenetværk generelt og LIFE4HeatRecovery i særdeleshed fungerer som et omdrejningspunkt, der tillader en komplementær og synergisk integration af forskellige spildvarme og vedvarende energikilder og teknologier. Det planlagte sæt af aktiviteter fremmer en sammenhængende udvikling af teknologier og strategier for at adressere passende markeder i Europa.

Videnoverførsel opnås primært ved, at begunstigede bringer produkter og løsninger på markedet. Andre europæiske virksomheder vil drage fordel af projektudviklingen og vil anvende løsninger, der har vist sig at være succesfulde. Mange af projektresultaterne vil være frit tilgængelige, såsom planer for varmegenvindingstiltag, forretnings- og finansieringsmodeller. Pakkede transformerstationer er også udgangspunktet for, at producenter af varme- og køleanordninger kan udvikle præfabrikerede løsninger, der skal markedsføres.

Mens produkter kan fremstilles og sælges på tværs af landegrænser, kan opvarmning og køling ikke distribueres og sælges over afstande. Derfor udføres planlægning, installation, styring og vedligeholdelse af varme- og kølesystemer i de fleste tilfælde lokalt, hvilket giver unikke muligheder for lokale beslutningstagere i form af nye arbejdspladser og lokal økonomi vækst. Gennem Demo Networks Teams vil LIFE4HeatRecovery skabe lokale forsyningskæder, der stimulerer den lokale økonomi.

Specifikt ser man på de socioøkonomiske virkninger af de foranstaltninger, der er iværksat gennem projektudformningen, forudser de demonstrationsnetværk, der er ansvarlige støttemodtagere, de mængder, der er rapporteret i tabel "Ekspansionsprognoser" (nedenfor) med hensyn til spildvarme høstet, overordnet termisk kapacitet af slæderne installeret (i demonstrationsnetværk og andre systemer) og foretaget investeringer. Tallene er rapporteret i år 2022 (projektslut), 2025 og 2030.

Størrelserne er tydeligt forskellige på de 4 demonstrationsnetværk, men de giver stadig mulighed for groft at estimere øgede indtægter og nye lokale arbejdspladser.

NYE INDTÆGTER INDTIL PROJEKTAFSLUTNING

Indtægter genereres både direkte ved salg af energi og indirekte i form af byggeplanlægning, installation, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse (O&M).

Med hensyn til den første kategori, forudsat en pris for kunden på omkring 100 €/MWh, er de samlede indtægter fra salg af spildvarme (3300 MWh/år) mellem 330.000 €/år (i 2 år). De indirekte indtægter er blevet beregnet under forudsætning af en omkostning for drifts- og driftsomkostninger på ca. 50 €/kW af installeret termisk kapacitet, hvilket resulterer i ca. 200.000 €/år og 45 % af merværdien af arbejdskraft oven i omkostningerne ved beregning af forbrugsmaterialer, hvilket resulterer i 2,3 millioner € frem til 2022 til byggeplanlægning, installation og idriftsættelse.

Mens de direkte indtægter forbliver hos projektmodtagerne, er de indirekte indtægter stort set fordelt over territoriet.

Med tanke på, at LIFE-medfinansieringen til projektdemonstrationsaktionerne (A1, A.2, C.1 til C.4) er omkring 1,6 M€, genereres der høj værdi for pengene allerede under projektudformningen.

NYE JOB INDTIL PROJEKTAFSLUTNING

Nye job genereret af projektaktiviteterne beregnes ud fra de indirekte indtægter, forudsat en indkomst genereret af en medarbejder på ca. Dette svarer til ca. 1 hovedækvivalent afsat til O&M (flere mennesker er ansat, men deltid på de installerede skids) og 23 personer med hensyn til planlægning, installation og idriftsættelse.

Endnu en gang vil kun en del af disse job være arbejde for modtagerne.

Ser vi frem til de fremtidige vækstperspektiver for forsyningsselskaberne, ændrer tallene sig som følger.

NYE INDTÆGTER INDTIL 2030

  • direkte indtægter -> 44 millioner €/år
  • indirekte indtægter relateret til O&M -> 14,5 millioner €/år
  • indirekte indtægter relateret til planlægning osv.-> 160 millioner € (samlet indtil 2030)

NYE JOB TIL 2030

  • indirekte job relateret til O&M -> 145 personækvivalenter om året
  • indirekte job relateret til planlægning osv.-> 1650 personækvivalenter (samlet indtil 2030, svarende til ca. 165 personækvivalenter om året).

De færdigheder, tilgange og teknologier, der produceres af det nuværende LIFE-projekt, vil have en enorm indvirkning på de berørte lokale økonomier og har desuden mulighed for at blive replikeret i flere andre sammenhænge.

Social relevans

Projektets resultater har også en bred social relevans, da enkeltkunderne er centrale i de udarbejdede ordninger, og de har mulighed for at blive protagonister i energistyringen af deres bygninger og lokalsamfund.

LIFE4HeatRecovery vil have en stærk og positiv indvirkning på lokalbefolkningen. Projektet sætter stærkt fokus på handlinger for offentlighedens bevidsthed og formidling af resultater.

LIFE4HeatRecovery anerkender faktisk den centrale karakter af "social konsensus" i foranstaltninger til afbødning af klimaændringer: kun med overbevist støtte fra flertallet af borgere er det muligt at implementere virkelig gyldige politikker for afbødning af klimaændringer og at give liv til alliancer mellem social og økonomisk udvikling af området.

Disse generelle udtalelser antager først og fremmest konkret form i aktion D.2.2 (Analyse af interessenternes bevidsthed), som vil omfatte spørgeskemaer til borgere og andre lokale interessenter for at forstå deres opfattelse af de gennemførte tiltag og for at påvirke deres tilbøjelighed til energieffektivitetstiltag .

Ud over dette vil adskillige aktiviteter (Aktion E.1) blive afsat til at nå ud til et stort antal mennesker, der offentliggør både projektet og mere generelt LIFE-programmet.

Det forventes, at den udførte aktivitet vil overbevise 200 personer om at tilslutte sig fjernvarmenettene, og at 20 virksomheder vil være villige til at analysere muligheden og effektiviteten af ​​varmegenvindingsforanstaltninger, når de etableres i deres lokaler.

Lokale økosystemer

Ud over de miljømæssige fordele, der klart udspringer af interessenternes bevidsthed, vil LIFE4HeatRecovery også have positive virkninger på sikringen af de lokale økosystemer:

  • ved at reducere emissioner af forurenende stoffer, fremmer projektet direkte bevarelsen af biologisk variabilitet og en bæredygtig udvikling af menneskelige aktiviteter,
  • varmeø-effekten reduceres, bedre sundhedsforhold fremmes, og vand kvalitet bevares.
  • genbrug af spildvarme indebærer stort set ikke behov for areal (dvs. ingen nye store varmeproduktionsanlæg, ingen gaskanalværker over jorden osv.), lokalt landbrug og skovbrug områder forbliver tilgængelige for andre sociale og økonomiske formål, ikke mindst bevarelse af æstetisk appel og rekreativ værdi.

God opførsel

En væsentlig reduktion af "carbon footprint" er et vigtigt aspekt, også anerkendt som sådan af LIFE4HeatRecovery-projektet, som har til hensigt at tage skridt til at begrænse de negative konsekvenser så meget som muligt. Dette resultat vil blive opnået ved at implementere en række "god adfærd", som er angivet nedenfor.

ANVENDELSE AF HØJ ENERGIEFFEKTIVITET KOMPONENTER TIL SKIDS

De udviklede skids vil bruge varmepumper, vandpumper og ventiler, der forbruger strøm. Faktisk vil komponenterne med de højeste energieffektivitetsstandarder, der er tilgængelige på markedet, blive udvalgt, og kontrolstrategier vil blive udarbejdet, der sikrer et minimum af elforbrug.

GOD PRAKSIS KNYTTET TIL MOBILITET

Behovet for, at modtagerne fysisk bevæger sig rundt til briefing og møder, vil blive begrænset så meget som muligt, hvilket tilskynder brugen af telekommunikation, såsom elektronisk post, telefon, instant messaging, tele- og videokonferencer.

Der er planlagt studiebesøg til demonstrationsnetværkene for støttemodtagerne. Disse bliver dog slået sammen med de periodiske projektmøder, så man undgår yderligere CO2-udledning til rejser.

Der vil blive lagt særlig vægt på at optimere valget af mødested for at minimere den nødvendige rejse. Desuden vil der, når det er muligt, transportmetoder med lav CO2-emission, såsom tog, blive brugt til rejser.

GOD PRAKSIS KNYTTET TIL ANVENDELSE AF PAPIR

vil brugen af papir blive reduceret til det uundværlige minimum, idet man foretrækker brugen af elektroniske medier til alle dokumenter. Strukturen på det specifikke projekthjemmeside, der er fastsat i aktion E.1, vil også tage højde for behovet for at reducere projektets CO2-aftryk, og dette vil foregå på to forskellige måder:

  • ved at give konstante opdateringer om projektets fremskridt på hjemmesiden og adresserer hovedsageligt professionelle tidsskrifter, hvilket reducerer behovet for at udskrive officielle meddelelser og pressemeddelelser så meget som muligt;
  • ved at gøre rapporter og dokumenter generelt tilgængelige i pdf-format, så de nemt og hurtigt kan ses og downloades, hvilket reducerer behovet for at udskrive et stort antal papirkopier til det minimum, der er nødvendigt for at henvende sig til interessenter ved fysiske møder.

GOD PRAKSIS i forbindelse med OUTSOURCING

Ved valg af virksomheder uden for den offentlige forvaltning til at levere varer eller tjenesteydelser, vil de med miljøcertificering på europæisk plan blive foretrukket.

Med hensyn til fremstillingen af slæderne er der desuden forudset en GRØN INDKØB-procedure: I aktion A.1 udvælges komponenterne ud fra miljøkriterier ud over teknisk og økonomisk ydeevne. De udarbejdede udbud vil omfatte de udtænkte indikationer og kræver, at miljøkravene (dvs. elforbrug pr. leveret spildvarme, energimærkning og livscyklusvurdering) overholdes.gnato, etichettatura energetica e valutazione del ciclo di vita).

Udvidelsesfremskrivninger